שנטל פוקס

About שנטל פוקס

קוראים לי שנטל פוקס והכינוי שלי הוא שנטי. אני בת 29, אני מחוברת לעולם ההתפתחות האישית ולאופנה. אוהבת את החיים וכותבת הרבה מהתובנות שלי עליהם, גם על החלקים שאני פחות אוהבת. אני כאן כדי לחלוק רגעים ומחשבות מעניינים במטרה שיתנו השראה.

עכשיו או לעולם לא

עכשיו או לעולם לא מאת: שנטל פוקס אמונה עצמית הינה מצרך נדיר בימינו, ההוכחה לכך היא שרובינו בדרך כלל מתפשרים, לא מרוויחים את המשכורת שאנחנו רוצים, לא עוסקים במה שמספק אותנו, מוצאים את עצמנו שומרים בבטן הרבה באסה שמתרחשת במהלך היום. אומרים כן כשבא לנו להגיד לא, אומרים לא כשכדאי שנצא מאזור הנוחות ונאמר [...]

By | ינואר 18th, 2019|בלוג|

להסתכל לפחד בעיניים

להסתכל לפחד בעיניים מאת: שנטל פוקס לכל אחד מאתנו יש איזשהו חלום או רצון לעשות משהו שתמיד ריצד לנו במחשבות, אבל הרבה פעמים אנחנו מונעים מעצמנו לעשות משהו לגביו. כי אז עולות השאלות המפורסמות: מה אם? מה נעשה עם הילדים? איך המנהל יגיב? מה בני הזוג יחשבו? איך ההורים יקבלו אותנו? מה יגידו השכנים? [...]

By | אוקטובר 30th, 2018|בלוג|

חישוב מסלול מחדש

חישוב מסלול מחדש מאת: שנטל פוקס את יושבת שם בארוחת החג, את חושבת שהתחמקת כבר מההערות על כך שאת הרווקה היחידה מבין הנכדים הגדולים ואז רגע לפני הקינוח מגיעה הרמת הכוסית. התחילו באיחולי בריאות טובה, המשיכו להצלחות מרובות כרימון, בשלב הזה הלב שלך כבר פועם חזק כי את יודעת שאין מצב שהם יוותרו לך..."זיווג [...]

By | ספטמבר 26th, 2018|בלוג|

הרשמו לניוזלטר שלי